Güncel

Tarih: 22.10.2015 Güncel Sayfam?z
Okulumuzu güncel olarak facebook sayfam?zdan takip edebilirsiniz.

Siz de Yaz?n!


Peri Çocuk Evi'ne Ho?geldiniz

?stanbul, Bahçelievler'de faaliyet gösteren Peri çocuk evi 2-6 ya? grubuna okul öncesi e?itim vermektedir. Çocuk geli?imi ve e?itimi konusunda uzman ki?iler taraf?ndan kurulmu? bir e?itim kurumudur.

Okulumuzda uygulanan e?itim program? çocuklar?n geli?imsel düzeylerine uygun ve çocu?unuzun sizin için ne kadar de?erli oldu?u bilinciyle haz?rlanm??t?r.

Psikomotor geli?im, sosyal-duygusal geli?im, dil alan? ve bili?sel geli?im alanlar? dikkate al?narak çal??malar?m?z uzman personelimiz taraf?ndan yap?lmaktad?r.
 
Okulumuz hafta içi saat 07:30 - 19:00 aras? aç?kt?r.